تست تقطیر

  

تست تقطیر  ( Distillation Tester )

 

 

این دستگاه به منظور تعیین نقطه تقطیر گازوئیل ، انواع سوخت ها ، روغن موتور و .... به کار می رود.

 

همچنین این دستگاه مجهز به فلاکس تقطیر از جنس شیشه مقاوم می باشد.

 

 

استانداردها : ASTM D86 , ISO3405-75 , IP123-78 , GB/T6536-97

 

+400°Cرنج دمایی  :

مدیریت بخش تبلیغات

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار