تعیین درصد آب

 

تعیین درصد آب ( Water Content Tester ) 

 این این دستگاه به منظور تعیین میزان آب به صورت نمایش درصدی استفاده می شود.

 استانداردها : ASTM D95 , GB/T260

 مجهز به دو کوره الکتریکی با توان 1000w ×2

مدیریت بخش تبلیغات

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار