تعیین نقطه آنیلینگ

تعیین نقطه آنیلینگ ( Aniline Point Tester )

 

 این دستگاه به منظور تعیین نقطه آنیلینگ مطابق استانداردهای ذکر شده به کار می رود.

 

 استانداردها : ASTM D611 , ISO 2977 , IP2 , GB/T262

 

 رنج دمایی : دمای محیط  +150°C

مدیریت بخش تبلیغات

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار