سالت اسپری(اسپری آبنمک)

 سالت اسپری

 این دستگاه با دارا بودن بدنه تمام  PVCو درب پلي كربنات، دستگاه  را ازلحاظ خوردگي بدنه، زنگ زدگي  در برابر آب و همچنين شوك الكتريكي با ساير مواردمشابه خود متمايز نموده است. دستگاه مذكور جهت كنترل كيفيت پوششهاي صنعتي (لاك،رزين،رنگ و ...) در برابر فرسايش ناشي از مه نمكي در مدت زمان تعيين شده مورد استفاده قرار مي گيرد.  

كليه قطعات الكترونيكي بكار گرفته شده درتسترمذكوراز جمله كنترل كننده هاي دمايي از شركت OMRONژاپن می باشد. 

 

   

Model

108 Lit

270 Lit

حجم مخزن

NSS.ACSS35C±1C/CASS50C±1C

تست

دما

NSS.ACSS47C±1C/CASS63C±1C

هوای محیط

60*45*40 cm

90*60*50 cm

ابعاد داخلی (W.D.H)

15 Lit

25 Lit

حجم آب مخزن

115*72*108 cm

153*93*130 cm

ابعاد خارجی (W.D.H)

66 kg

92 kg

وزن

1Ø,AC220V,9A

توان دستگاه

 

مدیریت بخش تبلیغات

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار