سختی سنج

سختی سنج لاستیک SHORE A

 

 کاربرد :

 از این وسیله برای تعیین میزان سختی لاستیک ها استفاده می شود.

 

 عملکرد دستگاه

 ابتدا سختی سنج بر روی پایه ی مناسب آن قرار گرفته و توسط دسته ی پایه سختی سنج ، در ارتفاع مناسب تنظیم شود. نمونه در محل تعبیه شده قرار گرفته و در این حالت وزنه ی 1kgبرروی پایه قرار داده شود.میزان عددی که سختی سنج عقربه ای نشان می دهد میزان  سختی لاستیک می باشد.

  

استاندارد مربوطه:

 ASTM D 2240

  

سختی سنج پلاستیک SHORE D

 

 کاربرد :

 از این وسیله برای تعیین میزان سختی لاستیک ها استفاده می شود.

 

 عملکرد دستگاه:

 ابتدا سختی سنج بر روی پایه ی مناسب آن قرار گرفته و توسط دسته ی پایه سختی سنج ، در ارتفاع مناسب تنظیم شود. نمونه در محل تعبیه شده قرار گرفته و در این حالت وزنه ی4kgرا برروی وزنه ی 1kgپایه قرار داده شود.میزان عددی که سختی سنج عقربه ای نشان می دهد میزان  سختی پلاستیک می باشد.

 

استاندارد مربوطه:

  ASTM D 2240

 

مدیریت بخش تبلیغات

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار